Xút lỏng 32% - 50%

Mô tả sản phẩm

Sau quá trình điện phân màng trao đổi Ion trực tiêp thu được sản phẩm Xút - NaOH  ở nồng độ 32% đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN, TCCS.

Sản phẩm sau đó được cô đặc lên nồng độ Xút 45% hay Xút 50% đáp ứng nhu cầu khách hàng và tiết kiệm chi phí vận chuyển.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG XÚT LỎNG
 STT Tên chỉ tiêu Đơn vị NaOH 32% NaOH 45% NaOH 50% Phương pháp thử
1 Ngoại quan - Dung dịch trong, không màu Quan sát bằng mắt
2 NaOH % 32,0±0,5 45,0±1,0 50,0±1,0 TCVN 3795:1983
3 Na2CO3 % ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 TCVN 3795:1983
4 NaCl ppm ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 TCVN 3796:1983
5 Fe ppm ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 TCVN 3797:1983
ASTM E291-18
6 Tỷ trọng(ở 25oC) g/ml ≥ 1,335 ≥ 1,460 ≥ 1,500 ASTM D4052:18