Javen 7% - 12%

Mô tả sản phẩm

Sau quá trình điện phân NaCL, Tùy thuộc vào yêu cầu nồng độ sản phẩm Javel, khí Cl2 dư được dẫn vào dung dịch Xút - NaOH phản ứngtạo thành nước Javen 7%, 12%. Nước Javel là hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG JAVEN NaClO
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Javen 8% Javen 10% Javen 12% Phương pháp thử
1 Ngoại quan -   Quan sát bằng mắt
Dung dịch trong, màu vàng chanh
2 Hàm lượng Clo hữu hiệu g/l 90±5 120±5 145±15 ASTM D2022-89
3 Hàm lượng Clo hữu hiệu % 8±0,5 10±0,5 12±1 ASTM D2022-89
4 Hàm lượng NaOH dư g/l ≤ 10 ≤ 13 ≤ 15 ASTM D2022-89
5 Hàm lượng NaOH dư % ≤ 0,85 ≤ 1,0 ≤ 1,2 ASTM D2022-89
6 Tỷ trọng (ở 250C) g/ml ≥1,112 ≥ 1,12 ≥ 1,18 TCVN    7764-1:2007